Κύριες Επιτροπές

Οι κύριες επιτροπές της Πειραιώς Leasing έχουν οριστεί από το Δ.Σ., με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και στόχο την  αντιμετώπιση εξειδικευμένων θεμάτων και κυρίως την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρίας. Αυτές είναι:

  • Η Επιτροπή Εγκρίσεων
  • Η Επιτροπή Εκποίησης Παγίων
  • Η Επιτροπή Προμηθειών