Κώδικας Δεοντολογίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς έχει καθιερώσει ηθικά πρότυπα και εταιρικές αξίες που να κατευθύνουν τις δραστηριότητες της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, του ιδίου του Δ.Σ. , της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης και των υπόλοιπων υπαλλήλων του.