Τι είναι Leasing

Είναι μία ευέλικτη μορφή χρηματοδότησης για την απόκτηση παγίων στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Το νομικό πλαίσιο: Η λειτουργία και οι κανόνες του Leasing στη χώρα μας θεσπίστηκαν με τον Νόμο 1665/86 και τις προσθήκες και τροποποιήσεις που έγιναν με τους νόμους 2367/1995 και 2682/1999.

  • Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η εταιρία Leasing παραχωρεί, έναντι μισθώματος, στον επαγγελματία ή επιχείρηση (μισθωτής) τη χρήση πράγματος,  κινητού ή/και ακινήτου.
  • Η εταιρία Leasing διατηρεί τη νομική ιδιοκτησία του πράγματος, ενώ ο μισθωτής έχει την κατοχή και το δικαίωμα χρήσης του.
  • Ο μισθωτής καταβάλει στην εταιρία Leasing μισθώματα, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, ενώ με τη λήξη της σύμβασης έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το πάγιο σε προσυμφωνημένη αξία.

 Σε ποιους απευθύνεται:

Leasing μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε έχει μία από τις παρακάτω επαγγελματικές ιδιότητες:

  • Ελεύθερος Επαγγελματίας
  • Ατομική  Επιχείρηση
  • Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (οποιασδήποτε μορφής εταιρίας, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.)
  • Δημόσιος οργανισμός
  • Ασφαλιστικός φορέας
  • Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου