Το Leasing από το Α εως το Ω

Όλοι οι όροι και η ετυμολογία του leasing που χρειάζεται να ξέρετε

Στην Πειραιώς Leasing έχουμε ετοιμάσει ένα πρωτότυπο λεξικό για να ξέρετε, από το Α έως το Ω, τα πάντα που σχετίζονται με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Πρόωρη Εξαγορά

Η δυνατότητα του μισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του αντικείμενου χρηματοδοτικής μίσθωσης πριν από την προκαθορισμένη λήξη της σύμβασης. Το δικαίωμα παρέχεται στη μισθώτρια πριν τη λήξη της σύμβασης αλλά όχι πριν την πάροδο 36 μηνών από την έναρξή της.
Διαβάστε Περισσότερα

Πώληση και Επαναμίσθωση

Συναλλαγή Leasing κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ενός παγίου πουλαεί το πάγιο στην εταιρεία Leasing εισπράττοντας το συμφωνηθέν τίμημα και εν συνεχεία μισθώνει το ίδιο πάγιο με συγκεκριμένους όρους και συμφωνίες (διάρκεια, μίσθωμα) προκειμένου να το αποκτήσει και πάλι στη λήξη. Πρόκειται δηλαδή για αναχρηματοδότηση του παγίου προς απόκτηση ρευστότητας χωρίς να διακοπεί η παραγωγική του χρήση. Η σχέση είναι διμερής μεταξύ πωλητή (μετέπειτα μισθωτή) και εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Διαβάστε Περισσότερα